Nyhet

Strammer inn småhusplan

Byrådet i Oslo vil verne småhusområdene i byen mot utbygging med en innstramming i småhusplanen. Nå sendes forslaget ut på høring.


En ny revisjon av småhusplanen i Oslo kommune skal gjøre såkalt eplehageutbygging vanskeligere. Utbyggere reagerer på planene. Nå sendes forslaget ut på høring. Foto: Oslo kommune

Eplehageutbygging og fortetting i Oslos småhusbebyggelse skal blir vanskeligere, skal vi tro et nytt forslag fra Plan- og bygningsetaten (PBE). Forslaget er en revidering av småhusplanen og blir nå lagt ut på høring. Innspill kan sendes inn frem til 30. mai.

– Vi ønsker å ta vare på småhusområdenes særpreg og verne grønne kvaliteter. Vi vil derfor stramme inn småhusplanen med mindre utbygging, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen, i en pressemelding.

Vil revidere fortetting

Oslo kommune refererer til at de stadig regulerer mer til grøntområder, men at de samtidig registrerer at vegetasjon forsvinner – særlig i ytre by. Dette kan forklares med fortetting i småhusområdene og at private hager i småhusområdene som krymper, hevder kommuen.

– Det er flere grunner til at det er viktig å bevare vegetasjon, og særlig trær. Vegetasjon og grønt er viktig for folk og fremmer god helse og trivsel. I tillegg er vegetasjon viktig for blant annet biologisk mangfold, luftkvalitet og overvannshåndtering, sier Marcussen.

Hun varsler samtidig en revidering av fortettingspolitikken.

– Vi ønsker å ta bedre vare på småhusområdene med mindre fortetting, samtidig som reviderer vi høyhusstrategien for å kunne bygge høyere på egnede steder ved kollektivknutepunkt, sier Marcussen.

– Vi ønsker å ta vare på småhusområdenes særpreg og verne grønne kvaliteter. Vi vil derfor stramme inn småhusplanen med mindre utbygging, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen, i en pressemelding. Foto: Sturlason / Oslo kommune

Sterkere vern av trær

De viktigste endringene er, ifølge Plan- og bygningsetaten, en foreslått reduksjon i tillatt utnyttelsen av tomter, at det innføres en minstestørrelse på tomten per boenhet og at trær, terreng og vegetasjon skal bli bedre tatt vare på enn i dag.

– Spesielt trær skal få et sterkere vern, sier avdelingsdirektør for byutvikling Hanne Sophie Solhaug i Plan- og bygningsetaten, i pressemeldingen.

De viktigste endringene er som følger:

  • Minste tillatte tomtestørrelse er 600 m2 for hver boenhet
  • Minste avstand mellom bebyggelse er åtte meter
  • Tillatt utnyttelse per tomt reduseres fra 24% til 16%
  • Minimum 65 % av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep
  • Bevaring av det grønne styrkes og trevernet blir tydeligere
  • Håndtering av overvann ivaretas i bestemmelsene
  • Foreslåtte bestemmelser vil bidra til mindre riving av eksisterende bebyggelse
  • Parkering etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm

Kritiske utbyggere

Ikke overraskende er Oslos utbyggere kritisk til det reviderte forslaget. Til Aftenposten er John Martin Pedersen, utviklingsdirektør i Neptune, nærmest alarmistisk og mener det vil tvinge småbarnsfamilier ut av byene:

– Forslaget er lite gjennomtenkt og vil gi full stopp i småhusbyggingen. Den reduserte utnyttelsen vil gi færre, større og dyrere boliger, sier han til avisen.

Tine Aagesen, bærekraftssjef i Solon Eiendom, vil heller ha en diskusjon om ulike boligtyper – i stedet for en plan med nye begrensninger.

– Vi kan ikke se andre konsekvenser av forslaget enn at villaområdene blir enda mer eksklusive. Å tenke stort, og utvikle prosjekter med fellesfunksjoner og møteplasser og mindre vekt på tuija og stengsler mot naboen, ser ikke ut til å la seg gjøre, sier hun i samme artikkel.

Kan bli forbud

PBE varsler også at de vurderer å legge ned midlertidig forbud mot iverksetting av store planer i småhusmiljøer.

- Vi mener det er hensiktsmessig å legge ned et slikt forbud nå. Dette gjør vi for å sikre at de verdiene som skal bli tatt vare på i revisjonen ikke går tapt, sier Solhaug i PBE.

Etter påske vil Oslo kommune arrangere flere åpne møter om forslaget. Høringsfrist er 30. mai. Les hele forslaget her.