Nyhet

Småhusplan til politisk behandling

Avstand mellom bygninger, tomtestørrelse og fredning av eldre hus er blant endringene når Plan- og bygningsetaten i Oslo sender forslag til revidert småhusplan til politikerne.


– Det har virkelig vært et stort engasjement for småhusplanen, medgir avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Hanne Sophie Solhaug, i dagens pressemelding. Foto: Toril Natvig

Hele 885 innspill og bemerkninger til planforslaget som etaten la ut til offentlig ettersyn i april, vitner om engasjementet rundt de nye planene. Huseiere, eiendomsutviklere, miljøforkjempere og arkitekter er blant dem som har hevet stemmen i høringen.

– Etter en nøye gjennomgang og vurdering av alle høringsuttalelsene har vi gjort noen endringer i forslaget til politisk behandling, som vil lette noe på innstrammingene som lå ute på høring, sier avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Hanne Sophie Solhaug i en fersk pressemelding.

Kulepunkter

Blant endringene er at det foreslåtte kravet til åtte meter avstand mellom bygninger er fjernet, og at minimumskravet til tomtestørrelse per boenhet endres noe. Kravet til 600 kvadratmeter tomt opprettholdes for eneboliger, men justeres ned til 450 kvadratmeter tomt per boenhet for to- og tremannsboliger, heter det i det nye forslaget.

Etaten understreker på ny de at de sentrale målene med å revidere småhusplanen har vært bevaring av grønne verdier i småhusområdene, samt å ta vare på småhusområdenes karakter og historiske kvaliteter. Samtidig velger velger de å fjerne forslaget om vern av bygninger fra før 1945.

Kommunen lister selv opp de viktigste punktene i forslaget slik:

  • Minste tillatte tomtestørrelse per boenhet er 600 kvadratmeter for enebolig, 450 kvm for to- og tremannsbolig.
  • Tillatt utnyttelse per tomt settes til 16 prosent bebygd areal.
  • Minimum 60 prosent av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep.
  • Bevaring av det grønne styrkes og trevernet blir tydeligere.
  • Parkering etter ny parkeringsnorm vedtatt i bystyret i desember 2022.

Midlertidig forbud gjelder fortsatt

For mange arkitekter skapte det stor oppstandelse da Plan- og bygningsetaten, den 1. juni 2022, vedtok et midlertidig forbud mot tiltak i de områdene som er omfattet av småhusplanen i hovedstaden.

Flere av arkitektorganisasjonene var blant annet ute og uttrykte sin skepsis til det midlertidige forbudet, det samme gjorde en rekke enkeltarkitekter.

Forbudet blir likevel stående, heter det i pressemeldingen, som legger til at vedtaket er påklaget, og klagesaken skal behandles av byutviklingsutvalget.

Planen ligger nå til politisk behandling i byrådsavdeling for byutvikling, som, ifølge kommunens hjemmeside, tar sikte på at en revidert småhusplan skal vedtas i inneværende bystyreperiode, det vil si før valget til høsten.