Nyhet

Dømt for etterligning

Steil Arkitektur er i Oslo tingrett dømt for å ha krenket opphavsretten, og må betale 350 000 kroner til R21 Arkitekter.


R21 Arkitekter krevde opprinnelig et beløp på inntil 1,2 millioner kroner, men er blitt tilkjent 350.000. Steil er også dømt til å betale R21 sakskostnader på 270.000 kroner i Oslo tingrett. Foto: Torgeir Holljen Thon

Rettens konklusjon er at en tremannsbolig i Gisles vei i Oslo krenker R21s opphavsrettslige vern for en tremannsbolig i Øvre Smestad vei, både slik den opprinnelig ble omsøkt og slik den ble bygget.

R21 Arkitekter krevde opprinnelig et beløp på inntil 1,2 millioner kroner, men er blitt tilkjent 350.000. Steil er også dømt til å betale R21 sakskostnader på 270.000 kroner.

Ikke grov uaktsomhet

«Det er på det rene at Steil har brukt tegninger og bilder av tremannsboligen i Øvre Smestad vei i sitt arbeid, vel vitende om at R21 står bak dette bygget», heter det i dommen. Etter rettens syn er det ingen tvil om at Steil burde ha avklart sin bruk med R21 eller innhentet en juridisk vurdering av sitt handlingsrom. Unnlatelsen av dette var uaktsomt.

Ifølge dommen er det imidlertid ikke grunn til å karakterisere Steils opptreden som grovt uaktsom.

«I sin vurdering av dette har retten særlig lagt vekt på at tremannsboligen i Øvre Smestad vei ikke har en særlig sterk etterligningsbeskyttelse på grunn sin nokså marginale verkshøyde. At Steil feilbedømte sitt handlingsrom, gir i lys av dette ikke grunn til en så sterk bebreidelse som grov uaktsomhet innebærer», heter det i dommen.

To tremannsboliger

Bakgrunnen for saken er at R21 Arkitekter tegnet i 2016 en tremannsbolig til oppføring i Øvre Smestad vei i Oslo. Bygget stod ferdig i 2019.

Daglig leder i R21, Thomas Thorsnes, ble i 2019 kontaktet av Jakob Nyquist, som ønsket bistand med å få i stand et tilsvarende prosjekt som i Øvre Smestad vei. R21 og Thorsnes ønsket imidlertid ikke å gjenbruke og videreselge prosjekter og avslo derfor Nyquists anmodning.

– Flere vesentlige skiller

Ved årsskiftet 2021/22 ble Thorsnes gjort oppmerksom på en boligannonse for en tremannsbolig i Gisles vei i Oslo som liknet mistenkelig mye på prosjektet i Øvre Smestad vei.

Dette tok Thorsnes opp med Per-Øivind Wold fra Villa Utvikling AS, som var tiltakshaver for prosjektet i Gisles vei. Han fikk da vite at det var Steil Arkitektur som hadde stått for tegningene av tremannsboligen, og han fikk videresendt en redegjørelse som Kai Rasmussen Eksaa i Steil hadde gitt til Wold etter å ha blitt forelagt plagiatbeskyldingene.

I redegjørelsen bekreftet Eksaa at han hadde mottatt tegninger av en tremannsbolig fra Nyquist og brukt disse som underlag for sitt arbeid. Samtidig påpekte han at «flere vesentlige deler skiller seg fra underlaget og gjør at boligen framstår som et eget prosjekt, ikke en kopi av en ferdig tegnet bolig, selv om det er flere likheter».

Krav halvert

R21 hevdet at tremannsboligen i Gisles vei var et åndsverksinngrep og krevde økonomisk kompensasjon fra de involverte aktørene i prosjektet.

R21 anslo opprinnelig kravet til 600.000 kroner, som deretter ble doblet på grunn av det de mente var grov uaktsomhet hos Steil. Det er etter rettens syn av særlig betydning at anførselen om grov uaktsomhet ikke har ført frem, slik at grunnlaget for R21s krav er blitt halvert.

Ifølge R21 har Steils opptreden vært i strid med markedsføringslovens krav til god forretningsskikk, særlig på grunn av den utpregede illojale måten Steil har opptrådt på i forholdet til R21, og som er svært skadelig for arkitektbransjen.

Arkitektnytt kommer tilbake med mer.