Nyhet

Selvangivelsen: Frost Arkitekter AS

Frost Arkitekter i Oslo mener den beste arkitekturen skapes gjennom god kommunikasjon og samarbeid med alle involverte parter.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 06/2021
Gjengen i Frost Arkitekter består av seks sivilarkitekter/master i arkitektur som ønsker å jobbe så bredt som mulig, fra reguleringsnivå til interiørprosjektering. Foto: Frost Arkitekter AS

Hvem?
Frost Arkitekter AS

Hvor?
Rådhusgata 4 i Oslo og på hjemmekontor i koronatid.

Antall ansatte i 2021: 6

Antall ansatte i 2018: 6

Fagfordeling:
Seks sivilarkitekter/master i arkitektur. Hos oss ønsker vi at alle arkitektene skal kunne jobbe så bredt som mulig, fra reguleringsnivå til interiørprosjektering. Vi jobber for at alle våre arkitekter skal kunne fungere som prosjektleder så tidlig som mulig.

Omsetning i 2020: 6 200 000,-

Omsetning i 2019: 5 600 000,-

Omsetning i 2018: 5 900 000,-

Timepris:
1000–1100,- eks. mva.

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
Frost Arkitekter har spesielt tilegnet seg kompetanse på arbeid med bygninger innenfor verdifulle og sårbare miljøer som i strandsonen, i marka og i områder med høy grad av verneverdige bygninger og bomiljøer. Helt siden 2014 har vi engasjert oss i det lille lokalsamfunnet i Vollen i Asker kommune utenfor Oslo. Her har vi spesielt jobbet med å utvikle sentrumsområdet med mye verneverdig bebyggelse og en del maritim drift. Gjennom å utvikle en ny reguleringsplan og et bolig- og næringsprosjekt for Vollen sentrum har vi jobbet med å åpne opp sjøfronten for beboere og besøkende.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
Entreprenørfirmaer, utviklingsfirmaer, privatpersoner og idrettsklubber.

Hvilken eierstruktur har dere?
Kontoret er etablert som aksjeselskap av kontorets to grunnleggere i 2014 som har besittet 50 prosent av aksjene hver. Nå, i 2021, er to verdsatte medarbeidere hentet inn som nye aksjonærer og partnere i selskapet. Vi har et aksjeprogram der vi vurderer opptak av nye aksjonærer etter tre år ansettelse.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Kontoret har tre ledere. Disse fordeler administrasjonsoppgaver, opplæring og innhenting av nye oppdrag imellom seg, samtidig som alle tre jobber med prosjekter. De øvrige medarbeiderne er verdsatte rådgivere og støttespillere til ledergruppen og bidrar med verdifulle innspill og støtte for utvikling og drift av kontoret. Vi har en flat struktur, men det skal være tydelig hvem som har ansvar for hva.

Minste pågående prosjekt i omsetning?
Nye fergeterminaler for Ruters elbåt mellom Oslo, Vollen og Slemmestad gjøres pro bono.

Største pågående prosjekt i omsetning?
Utvikling av kombinert bolig- og næringsbebyggelse i Vollen sentrum i Asker.

Hvordan er mulighetene i 2021? Har pandemien påvirket hverdagen deres?
Med mange privatkunder i boligsegmentet merker vi godt at mange ønsker seg større plass og å utvikle de boligene de allerede bor i, eller flytte til noe nytt og større, gjerne en ny enebolig. Mange vil utvikle nye eiendommer for bolig. Dette har ført til at det har vært en jevn oppdragsstrøm, men med tidvis uforutsigbar fremdrift.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Vi har hatt en spørrerunde blant våre ansatte om hva vi ønsker å ha som satsingsområde på vårt kontor. Sammen har vi kommet frem til at vi ønsker å bli enda bedre på bærekraft og økologi i våre prosjekter. Videre ønsker vi å fortsette å jobbe med private eneboliger, kombinert med reguleringsoppdrag, kultur og næring.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Vi erfarer at det ofte er spesielt i reguleringsarbeid at vi kan påvirke prosjektene i positiv retning med hensyn på klimaspørsmålet. Ved å redusere antall parkeringsplasser og legge økt vekt på alternative fremkomstmuligheter, delingsøkonomi og god overvannshåndtering i reguleringsfasen kan klimavennlige løsninger lovfestes og dermed ikke spares inn på når man kommer til gjennomføringsfasen. Når vi jobber med prosjekter i skisseprosjektfasen, arbeider vi med å oppnå god romlighet og fleksible løsninger som tåler endringene som oppstår igjennom et lengre tidsløp. I gjennomføringsfasen fokuserer vi på smarte materialvalg og løsninger, gjerne hentet fra tradisjonsarkitekturen. Vi rekrutterer spesielt med tanke på å styrke denne kompetansen.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Vi er et lite kontor med flat struktur og stor omsorg for hverandre og våre omgivelser. Vi har 37,5-timersuke, og i koronaperioden har vi forsøkt å tilrettelegge for at hjemmekontorsituasjonen fungerer så godt som mulig. Vi bruker Teams, Slack, e-post og telefon flittig. Vi sitter til vanlig i et kreativt kontorfellesskap i Oslo sentrum og bruker nærmiljøet med arkitekturmuseet, utviklingen av fjordbyen og revitaliseringen av kvadraturen som læringsarena. Vi deler kontor med ingeniører og prosjektledere, noe som beriker arbeidsmiljøet vårt både faglig og på det personlige plan.

Suksesskriterier:
Frost Arkitekter har en filosofi om at den beste arkitekturen skapes gjennom god kommunikasjon og samarbeid med alle involverte parter. Vi utarbeider skisser og strategier som fremvises så tidlig som mulig, slik at disse kan justeres i henhold til de tilbakemeldingene vi får. På denne måten jobber vi i mange utkast som tilpasses etter hvert som vi har møter med ulike interessegrupper. Målet er at våre prosjekter skal bli populære nye elementer i lokalsamfunnene vi arbeider i. Frost Arkitekter fokuserer på å gjøre seg kjent med den aktuelle eiendommens forutsetninger, historie, kommunale føringer og ønsker å bidra i samfunnsdebatten i kontorets nedslagsfelt.