Debatt

Tilsvar til Trond Ramsøskar

Styret i NIL 20. mai 2022

NIL er på god vei til å gjennomføre mange av tiltakene Trond Ramsøskar etterlyser, skriver Styret i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) i et tilsvar på kritikken.

NIL er en landsforening av og for sine medlemmer. Det er derfor flott at medlemmene engasjerer seg. I Ramsøskars debattinnlegg «Hvor går NIL?» kommer han med mange gode, konstruktive ideer til hvordan organisasjonen kan videreutvikles, vokse og bli mer inkluderende.

Ramsøskar byr i sitt innlegg på tips til nye måter «å skape toveis-kommunikasjon». Han synes imidlertid ikke å ha fått med seg aktiviteten som foregår i NIL. Styret i NIL har gleden av å kunne fortelle om at flere av hans tips allerede er satt ut i praksis.

  • Styret og administrasjonen er enige i at vi trenger gode innspill og faglig diskusjon for å være attraktiv både for dagens og morgendagens medlemmer. Derfor gjennomføres nå en spørreundersøkelse blant studenter og fagutøvere som velger å stå utenfor NIL om hvorfor de ikke er medlemmer. Arbeidsgruppene som jobber med dette skal ut på skolene for å ha direkte kontakt med studentene.
  • Ramsøskar nevner selv fagdag og digital lunsj som mulige debattforum. Fagdagen har de siste årene inneholdt mulighet for faglige diskusjoner innenfor det aktuelle temaet for fagdagen. I tillegg har prosjektpresentasjonene i de digitale NIL-lunsjmøtene flere ganger blitt etterfulgt av uformell diskusjon og utveksling av fagkunnskap.
  • Representanter fra de store kontorene sitter allerede i komiteer og arbeidsgrupper og formidler kontakt mellom administrasjon og medlemmene
  • Landsmøtet besluttet etter styrets initiativ å sette av midler til oppstart av arbeid med videre kommunikasjonsstrategi som nettopp skal ta for seg hvordan vi kan benytte ulike nye plattformer for å kommunisere med våre medlemmer.

Til årets landsmøte sendte Ramsøskar inn forslag til vedtak om at studenter skal få stemmerett i NIL. Dette ble behandlet som innsendt forslag i henhold til NILs vedtekter. Styret la frem sin holdning og anbefalte landsmøtet å stemme nei basert på følgende argumenter:

Studentmedlemmene utgjør cirka 1/5 av medlemstallet, noe som er en betydelig andel av medlemsmassen. Stemmerett medfører ansvar for fremtidige konsekvenser som følge av vedtak. Det vil være faglig problematisk å overlate viktige valg for foreningen, som fokusområder, fagpolitiske retning og bruk av ressurser, til andre enn de som er medlemmer i foreningen og har yrkesfaglig innsikt i rekkevidden av de valgene som stemmes frem i NIL.

Styret har, så langt vi har fått informasjon, funnet at ingen tilsvarende forening har stemmerett for andre enn medlemmer og valgte delegater. NIL har siden foreningen ble etablert i 1945 arbeidet for likestilling for våre medlemmer med de andre arkitektprofesjonene. En medlemsmasse med kompetanse på̊ masternivå̊ bidrar til denne likestillingen. Ved å gi studenter stemmerett svekkes NILs kredibilitet i samarbeidet med de øvrige arkitektorganisasjonene og -disiplinene.

NIL er medlem av European Council of Interior Architects (ECIA) som fremmer interiørarkitekter og møbeldesignere med høyere utdannelse. Kriteriene som stilles for medlemskap fra ECIA er på MA- og PhD-nivå. Gis studenter stemmerett kan det bety at NIL og våre medlemmer ikke kvalifiserer til ECIAs kriterier for medlemskap, og NIL risikerer å måtte trekke seg fra det europeiske samarbeidet. Styret i NIL oppfordrer til høyere utdanning og at flere av våre medlemmer sikter mot å ta en PhD grad.

Forslaget til Ramsøskar ble nedstemt på årets landsmøte med et stort flertall.

NILs medlemmer favner en gruppe av fagutøvere med stor bredde i alder, geografi, arbeidsfelt og ansettelsesforhold i store og små kontorer. Organisasjonens virksomhet retter seg mot hele denne bredden i medlemsmassen.

Styret er helt enig med Ramsøskar i at studentmedlemmene er verdifulle både for rekrutteringen til foreningen og en viktig ressurs i utviklingen av NIL. Studenter er morgendagens interiørarkitekter og møbeldesignere. De sitter på nye tanker, ideer og metoder som ønskes velkommen. NILs lokalgrupper er godt representert av de unge, nyutdannede fagutøverne, og sentralstyret har også representanter fra denne gruppen. De unge er viktige for NIL og det vet NIL.

NIL er på god vei til å gjennomføre mange av tiltakene Ramsøskar etterlyser. Vi setter pris på og oppfordrer andre medlemmer til å vise samme grad av engasjement for en fortsatt aktuell og faglig sterk forening.

Styret i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)