Debatt

Fremtidens NIL

Ragnheidur Björnsdottir, Else Abrahamsen, Synnøve Sandøy og Murad Khan 16. februar 2023

Skal NIL favne flere, må styret arbeide med å utvikle en organisasjonskultur som appellerer mer til unge medlemmer, skriver interiørarkitektene Ragnheidur Björnsdottir, Else Abrahamsen, Synnøve Sandøy og Murad Khan.

På landsmøtet til NIL i 2021 ble det diskutert hvordan de unges interesser og stemmer blir ivaretatt i organisasjonen. Samtidig ble det stilt spørsmål om NIL sin aktualitet og evne til å følge med i tiden. Etter landsmøtet opprettet styret en arbeidsgruppe hvor oppgaven ble å gå i dybden på diskusjonene som dukket opp i landsmøtet. Arbeidsgruppen startet med en form for internevaluering av NIL med hovedfokus på hvordan NIL bedre kan nå frem til og appellere til studenter og de unge.

Arbeidsgruppen vår består av fire unge og engasjerte medlemmer: Synnøve Sandøy, Else Abrahamsen, Murad Khan og Ragnheidur Björnsdottir. Vi er en gruppe relativt nyutdannede fagutøvere med studiebakgrunn fra ulike utdanningsinstitusjoner, både i Norge og i utlandet. Som arbeidsgruppe møtes vi jevnlig to ganger i måneden, der vi har diskutert hvordan vi kan nærme oss disse problemstillingene.

Vi innledet med mange spørsmål. Hvordan kan NIL rekruttere nye medlemmer? Hvordan kan NIL bedre nå ut til de unge? Hvordan kan NIL styrke de unges stemme i organisasjonen? Er NIL «utdatert»? Oppleves NIL som dagsaktuell og fremtidsrettet? Hvordan få studenter til å fullføre sin utdannelse ved å ta en mastergrad? Er tiden inne for en fornyelse av organisasjonen? Og hva slags fornyelse skal det i så tilfelle være og i hvilket omfang? Bør det på ny vurderes en felles forening med medlemmer fra NIL, NAL og NLA?

For å få svar på hva som skal til for at NIL kan bli en attraktiv interesseorganisasjon, også for unge medlemmer, har arbeidsgruppen gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer, potensielle medlemmer og studenter. Spørreundersøkelsen ble lansert i løpet av våren 2022, med egne rekrutteringsstrategier for å nå den målgruppen vi ønsket. 189 interiørarkitekter og møbeldesignere deltok i spørreundersøkelsen, herunder 115 yrkesutøvere og 74 studenter.

For å lære å kjenne de unges behov og oppfatning av NIL bedre, besøkte arbeidsgruppen de tre utdanningsinstitusjonene i Norge som utdanner interiørarkitekter og møbeldesignere. Besøkene ble gjennomført i september 2022. Målet med oppmøtet på skolene var å presentere arbeidsgruppen, informere om det arbeidet NIL gjør for sine medlemmer og ha en åpen dialog med studentene om deres forventninger til NIL. Samtidig benyttet vi anledningen til å oppfordre studenter til å svare ut spørreundersøkelsen.

NILs arbeidsgruppe: (f.v) Ragnheidur Björnsdottir, Else Abrahamsen, Synnøve Sandøy og Murad Khan. Foto: privat

For å utforske sentrale tema fra spørreundersøkelsen nærmere, og for å diskutere ulike synspunkter om forslag til tiltak, inviterte arbeidsgruppen til et arbeidsmøte om fremtidens NIL. Alle som ønsket og hadde anledning, kunne delta i arbeidsmøtet og dele sine meninger om NIL. Arbeidsmøtet ble holdt i Arkitektenes hus 27. november 2022. 13 faglig engasjerte interiørarkitekter og møbeldesignere deltok i møtet, herunder medlemmer, ikke-medlemmer, studenter og studentmedlemmer.

På bakgrunn av spørreundersøkelsen og arbeidsmøtet har arbeidsgruppen utarbeidet en rapport med forslag til nødvendige tiltak for å aktualisere NIL, og tiltrekke flere unge medlemmer. Rapporten har lagt vekt på å identifisere hvorfor potensielle medlemmer ikke nødvendigvis ser verdien av å tilhøre NIL, gi innspill til hvordan NIL bedre kan nå frem til og appellere til studenter/de unge, samt adressere hvordan NIL kan oppfordre flere til å utføre en mastergrad. Innholdet i rapporten ble overlevert og presentert for administrasjonen og styret i NIL i desember 2022, hvor den nå ligger i deres hender. Arbeidsgruppen anbefaler at innholdet i rapporten blir gjort tilgjengelig for alle medlemmer I NIL.

Organisasjonens visjon oppleves av flere som uklar. Både medlemmer og ikke-medlemmer formidler at de har problemer med å svare ut hva NIL er, og hvorfor de er/bør være medlem av organisasjonen. Det påpekes blant annet at nettsiden kommuniserer dårlig hva NIL står for og hva organisasjonen gjør. Skal flere se verdien av å tilhøre NIL som fagideell organisasjon, må organisasjonen ha en velfungerende og klar visjon. Styret må også informere om hvordan de jobber mot visjonen på en god måte.

Det meldes tilbake at NIL som organisasjon oppleves som utdatert. Flere mener at kulturen i NIL oppleves som formell og til tider gammeldags, og at det medfører at organisasjonen ikke er aktuell for mange. Skal NIL favne flere, må styret arbeide med å utvikle en organisasjonskultur som appellerer mer til unge medlemmer. NIL sine verdier må kommuniseres tydelig, da det er verdiene som driver kulturen i organisasjonen.

Faglig utvikling og økt synlighet er viktig for at NIL kan være representativ for fagutøverne. Medlemmene etterspør en sterk organisasjon med økt fokus på posisjonering og styrking av interiørarkitekturfaget i alle sektorer. Samtidig må NIL arbeide aktivt med å få oss likestilt med landskaps- og sivilarkitekter. Økt fokus på studenter, og å styrke utdanningen innen interiørarkitektur og møbeldesign i Norge, er også et viktig tiltak for å aktualisere NIL.

Gode endringsprosesser er viktig både på kort og lang sikt. For å sikre at en strategisk fornyelse av organisasjonen ikke mister fart i veksling mellom komplekse strategiprosesser og lange handlingsplaner, har arbeidsgruppen oppsummert konkrete og gjennomførbare tiltak for å realisere ønsket endring. Foreslåtte tiltak er basert på en grundig kartlegging, gode innspill og faglig diskusjon om hva som skal til for at NIL kan være en attraktiv organisasjon både for dagens og morgensdagens medlemmer. Aktuelle tiltak er oppsummert avslutningsvis i rapporten.

Det er alltid behov for å se fremover, utvikle og oppgradere en organisasjon. I hvilket tempo og utstrekning er avhengig av midler og kapasitet som settes av og bevilges. Administrasjonen og styret i NIL arbeider nå med en ny strategi, som omfatter organisasjonens planer for å iverksette foreslåtte tiltak og endringsprosesser. Arbeidsgruppen anbefaler at NIL bruker rapporten som et grunnlag for å invitere medlemmer til en samtale om hvordan strategien imøtekommer deres forventninger til organisasjonen. Vi anbefaler et arrangement i regi av NIL og arbeidsgruppen for en grundig gjennomgang av innholdet i rapporten, når strategien er på plass.

NIL er en landsforening av og for sine medlemmer. For at organisasjonen skal kunne videreutvikles og vokse, oppfordrer arbeidsgruppen medlemmer til å ta aktiv del av det faglige og sosiale fellesskapet i NIL. Alle må på banen for å skape entusiasme, engasjement og samhold i hele organisasjonen, både sentralt og på tvers av lokalgruppene. Sammen kan vi bevisstgjøre samfunnet om vår profesjon, kompetanse og kunnskap. Jo flere vi er, desto større gjennomslagskraft har vi.

Arbeidsgruppen takker NIL for etablering, mandat og oppfølging i gruppas virketid. Vi takker administrasjonen og styret for deres engasjement og bistand underveis i prosessen. Vi vil også takke alle som tok seg tid til å gjennomføre spørreundersøkelsen, som deltok på arbeidsmøtet og som har bidratt i denne prosessen. Det har kommet mange gode innspill til hvordan NIL kan utvikle seg som en mer inkluderende og fremsynt organisasjon. Takk for deres engasjement for organisasjonen og dens fremtid.

Ragnheidur Björnsdottir
interiørarkitekt MNIL Henning Larsen Architects

Else Abrahamsen
interiørarkitekt MNIL og partner MakersHub Arkitektur AS

Synnøve Sandøy
interiørarkitekt MNIL Henning Larsen Architects

Murad Khan
interiørarkitekt MNIL Monn Interior Architects